Cura Excellent

Cura Excellent B.V. is een jonge dynamische organisatie gespecialiseerd in excellente thuiszorg. Dat wil zeggen de best mogelijke en passende zorg bij u thuis, waarbij wij het erg belangrijk vinden dat u zelf de regie voerder bent en zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen in uw eigen omgeving. Uw wensen en behoeften staan centraal!

Wij werken met zelfdenkende teams. Kwaliteit is voor ons erg belangrijk, onze medewerkers zijn gekwalificeerde zorgverleners (niveau 3,4 en 5) die persoonlijke aandacht, contact met u en uw naasten erg belangrijk vinden om samen te werken aan u zelfstandigheid en zelfredzaamheid.

Eigen kracht

In ieder persoon bestaat de wens om zelfstandig te blijven, leven, werken en wonen.
Vanuit deze wens gebruik maken van uw eigen kracht om dit te realiseren.
Neem grip op uw eigen gezondheid.

Samen

Samen met u maar ook uw naasten en omgeving kijken naar de mogelijkheden die er zijn om de wens zelfstandig te leven, werken en wonen te realiseren. Uitgaan van de mogelijkheden die er zijn, onmogelijkheden ombuigen zodat ze minder zwaar wegen, zo niet geheel weggenomen worden.

Duurzaam

Maatschappelijk verantwoord zorg verlenen, dit is ons aller verantwoordelijkheid. Onze medewerkers opleiden, begeleiden en bewustwording creëren in deze taak. Zonder daarbij het werkplezier / geluk weg te nemen. Waardoor u als klant ondersteund wordt door gemotiveerde zorgverleners die u als mens zien en het welzijn van uw voorop heeft staan.

Zorgweelde

Cura Excellent kan u hierbij helpen. Onze missie is Zorgweelde. Dat betekent dat uw wensen, nu en in de toekomst, het uitgangspunt vormen voor uw zorg. Waar u ook bent en in welke fase van uw leven u zich ook bevindt: wij dragen de verantwoordelijkheid voor uw welzijn. Onze zorg is maatwerk dat wordt verzorgd door hoog gekwalificeerde professionals.

Wijkverpleging

In ieder persoon bestaat de wens om zelfstandig te blijven, leven, werken en wonen. Soms is het minder vanzelfsprekend waardoor u hulp nodig heeft. Cura Excellent levert thuiszorg met kleine teams van professionele zorgverleners. Dit kan zijn persoonlijke verzorging, hulp bij aanreiken en of toedienen van medicatie. Ook Verpleegkundige handelingen zoals wond zorg, injecteren en verzorgen en bedienen van pompen behoort tot onze werkzaamheden. Wij werken nauw samen met huisartsen en specialisten zodat u de meest optimale zorg krijgt.

Palliatief terminale zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en de laatste fase van hun leven zijn ingegaan. Onze teams zorgen op een respectvolle, warme manier, waarbij comfort en symptoom bestrijding de volle aandacht heeft. Kwaliteit van leven, maar ook van sterven staan hierbij centraal.

Samen kijken we met u, uw naasten en uw omgeving naar de mogelijkheden die er zijn om de wens zelfstandig te leven, werken en wonen te realiseren. Wij gaan uit van de mogelijkheden die er zijn, buigen onmogelijkheden om, zodat ze minder zwaar wegen, zo niet geheel weggenomen worden.

Het is ons aller verantwoordelijkheid om maatschappelijk verantwoorde zorg te verlenen. Onze medewerkers worden opgeleid, begeleid en er wordt bewustwording gecreëerd zonder daarbij het werkgeluk weg te nemen.

Verpleging
Verzorging
Oncologische zorg
Gespecialiseerde verpleging
Palliatief Terminale Zorg
Preventie kwetsbare ouderen?
Verpleegtechnische zorg

Cura Excellent

Kwaliteit

Kwaliteit is de kracht van Cura Excellent B.V. Wij volgen de landelijke ontwikkelingen in de zorg, vinden het belangrijk dat onze medewerkers hiervan op de hoogte zijn. Transparantie in de organisatie, regelarm met zo min mogelijk administratieve lasten. Door goede voorwaarden te creëren neemt arbeidsplezier toe wat ten goede komt aan de kwaliteit.

Cura Excellent B.V. is bezig met het kwaliteitskeurmerk ISO, hiervoor zullen jaarlijks audits plaatsvinden.

Cliëntenraad

Cura Excellent B.V. hecht erg veel waarde aan de mening van de cliënt. De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënt en wil de medezeggenschap van de cliënt bevorderen door inspraak te leveren in het beleid van Cura Excellent B.V. om haar zorgverlening te verbeteren.

Cura Excellent B.V. is ISO-gecertificeerd,

Dit ISO-certificaat voor zorg- en welzijnsorganisaties is gebaseerd op de kwaliteitsmanagementnorm ISO 9001.

Cura Excellent Iso 9001 gecertificeerd

Klachten

Een tevreden cliënt dat is waar wij naar streven. Heeft u een klacht over onze dienstverlening, stellen wij het op prijs dat u dit aangeeft. Van klachten kunnen wij leren, hierdoor de kwaliteit verbeteren en maatregelen treffen om te voorkomen dat de klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet.

Belangrijk is dat de klacht of dingen waar u niet tevreden over bent allereerst te bespreken met de werknemer of leidinggevende. Wanneer u samen niet tot een gewenste oplossing komt dan kunt u met uw klacht terecht bij de klachtenfunctionaris.

Onvrede melden


Privacy

Cura Excellent B.V. vindt uw privacy erg belangrijk, wij gaan zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om.

Wij werken met een elektronisch cliënten dossier NEDAP waarin uw gegevens worden geregistreerd. Dit is noodzakelijk om de goede zorg te kunnen leveren. Onze zorgverleners hebben een geheimhoudingsplicht, en wisselen alleen gegevens uit met u toestemming aan andere zorgverleners of disciplines die betrokken zijn bij uw zorg.

Bekijk hier ons Privacy regelement.

Financiering

Zorgverzekeringswet

Cura Excellent B.V. heeft contracten met de zorgverzekeraar afgesloten om zorg te kunnen leveren in de Zorg verzekerings Wet (ZvW)

Een van onze wijkverpleegkundigen komt bij u langs om samen de hulpvraag op papier te zetten. Hieruit komt een indicatie voort welke zorg u nodig heeft.(persoonlijke verzorging of verpleging) Deze zorg wordt bekostigd door uw zorgverzekeraar, er zijn voor u geen kosten aan verbonden.

Wet Langdurige Zorg

Wanneer u zorg krijgt vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt de zorg betaald door het zorgkantoor. Het CIZ komt hiervoor de indicatie stellen. Over de geleverde zorg betaalt u een eigen bijdrage, deze is inkomensafhankelijk. Het CAK bepaalt deze bijdrage.

Werken bij

Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste nieuw collega’s met lef en eigen initiatief. Ben jij (wijk) verpleegkundige of Verzorgende IG, neem gerust contact op om een afspraak te plannen of mail naar

astridverhoeven@curaexcellent.nl

VacaturesContact & informatie

Bel ons: 085-0003711 of E-mail: info@curaexcellent.nl

Cura Excellent
Heuvel 2B
5261 EE Vught


Bekijk op Google Maps